Biegowe Grand Prix Kaszub 2019

Regulamin

To cykl 3 niezależnych biegów na dystansach mili, 5 km i 10 km o zróżnicowanym podłożu.

Biegi prócz promocji zdrowego stylu życia, mają promowad miejsce wyjątkowe jakim jest Park „Jeziorko” w Żukowie.

 

I Cel

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka chorób cywilizacyjnych

Promocja piękna przyrody, miejsca wypoczynku oraz obcowania z przyrodą mieszkańców województwa pomorskiego w szczególności Kaszub oraz Gminy Żukowo

 

II Organizator

 • Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

 

Kontakt: mobile: 505 248 026

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

III Termin i miejsce biegu

 

 • Biuro zawodów czynne 2 godziny przed godziną rozpoczęcia
 • START/META – Żukowo, ul. Książąt Pomorskich /Stadion/

 

Terminy

 13.04.2019 / 11:00

30.06.2019 / 11:00

10.08.2019 / 11:00

 

IV Trasa

Dystans biegu to 10 km, 5 km, 1,6 km

Na trasie umiejscowione będą punkty z wodą 3. Trasa - 90 % - podłoże szutrowe , 10 % inne

 

V Pomiar czasu

Pomiar czasu i ustalenie kolejności, odbywa się za pomocą systemu chipów pasywnych. Zawodnik pobiera chip w biurze zawodów bezpłatnie i bez kaucji. Posiadanie chipa jest warunkiem startu w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Uwaga! Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika. Oficjalnym czasem jest czas brutto.

 

VI Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy, zwrotny chip oraz pamiątkowy medal. Organizator zapewnia bezpłatną „kawiarenkę”, poczęstunek po biegu, wodę.

Trzy najlepsze osoby z poszczególnych kategorii zostaną udekorowane. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej, nie zostaną nagrodzeni w kategoriach wiekowych.

K OPEN
K0-34
K35-49
K50+
M OPEN
M0-34
M35-49
M50+


 

VII Zgłoszenia do biegów

Zgłoszenia do poszczególnych biegów należy dokonać elektronicznie na stronie www.zapisy.info

 

VIII Sprawy finansowe

Opłata startowa wynosi:

20 zł - dla osób niepełnoletnich, które dokonają rejestracji przez Internet.

33 zł - dla osób, ktore dokonają opłaty do 7 dni przed imprezą.

42 zł - dla osób, które dokonają opłaty przed terminem zamknęcia zgłoszeń elektronicznych.

50 zł - dla osób w dniu biegu.

 

Opłat należy dokonywać na rachunek bankowy Kaszubskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej

Konto BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0262 8920

 

• W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko osoby startującej, nazwę i datę biegu oraz adres zamieszkania.

• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

• Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać "Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu.

 

IX Uczestnictwo

Zawodnicy którzy zostali kiedykolwiek złapani na dopingu nie mogą wziąć udziału w biegu w ramach cyklu biegów Kaszuby Biegają na 5 km (w skrócie – KBna5)

Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w cyklu biegów Kaszuby Biegają na 5 km (w skrócie – KBna5) wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w cyklu biegów Kaszuby Biegają na 5 km (w skrócie – KBna5).

Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.

W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przedzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów wraz z dowodem osobistym,

Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania),

Każdy zawodnik  startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,

Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu oraz  cyklu biegów Kaszuby Biegają na 5 km (w skrócie – KBna5)

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

 

X Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, 83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 1, NIP: 5892011084
2. Dane osobowe uczestników poszczególnych biegów i cyklu KB na 5 km będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia promocji, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w biegach i cyklu  KB na 5 km. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
7. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegach i cyklu Kaszuby Biegają obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej biegów oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania biegów.
8. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach i cyklu KB na 5 km.

 

XI Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;
 2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;
 3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;
 4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;
 5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;
 6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora;
 7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;
 8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;
 9. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;
 10. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;
 11. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy oraz podania niewłaściwych danych przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;
 12. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł
 13. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 14. Nagrody nieodebrane przez uczestników danego biegu po 14 dniach zostają przekazane na inne cele.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.