logo kb

REGULAMIN V CYKLU BIEGÓW - KASZUBY BIEGAJĄ 2017

 
I Cel

• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka chorób cywilizacyjnych
• Promocja piękna przyrody, cudownych lasów jako miejsca wypoczynku oraz obcowania z przyrodą mieszkańców województwa pomorskiego.
• Promocja Kaszub w szczególności miejsc wyjątkowych


II Organizator

• Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej


Współorganizatorzy
• Gminy Województwa Pomorskiego,
• Lasy Państwowe
• Powiaty Województwa Pomorskiego
• Stowarzyszenia
• Instytucje Sportowe, Kulturalne, Turystyczne
• Organizacje Społeczne

 

Kontakt:
Dyrektor cyklu Kaszuby Biegają : Henryk Miotk - 505 248 026
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik biura cyklu Kaszuby Biegają: Arkadiusz Paździora
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Oficjalna strona cyklu: www.cyklkb.pl

 

III Terminy i miejsca biegów

Szczegółowe dane będą zawarte w regulaminach poszczególnych biegów.

 

IV Klasyfikacja w poszczególnych biegach

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn: miejsca I - VI.

Kategorie:
• K1 (16-19 lat)
• K2 (20-29 lat)
• K3 (30-39 lat)
• K4 (40-49 lat)
• K5 (50-59 lat)
• K6 (60 i więcej)

• M1 (16-19 lat)
• M2 (20-29 lat)
• M3 (30-39 lat)
• M4 (40-49 lat)
• M5 (50-59 lat)
• M6 (60 i więcej)


Klasyfikacja Generalna cyklu Kaszuby Biegają

Za miejsca w poszczególnych biegach zawodnik zdobywa punkty wg klucza:
1m – 1 pkt.
2m – 2 pkt.
3m – 3 pkt.
…. itd

O końcowej klasyfikacji we wszystkich kategoriach decyduje łączna ilość punktów zgromadzona w dziewięciu najlepszych startach, według zasady , - czym mniejsza ilość punktów tym wyższe miejsce. Przy równej ilości punktów decyduje kolejność na mecie w ostatnim biegu. Aby być sklasyfikowanym trzeba ukończyć min. 9 biegów.

 


V Pomiar czasu

Pomiar czasu i ustalenie kolejności, odbywa się za pomocą systemu chipów pasywnych. Zawodnik pobiera chip w biurze zawodów bezpłatnie i bez kaucji. Posiadanie chipa jest warunkiem startu w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Uwaga! Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika. Chip powinien być zamontowany do buta.VI Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy oraz zwrotny chip. Po każdym z biegów organizator zapewnia pamiątkowy medal, ciepły posiłek oraz napoje.
Nagrody w poszczególnych biegach ujęte zostaną w oddzielnych regulaminach.

 

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn organizator przewiduje:

• puchary lub statuetki za miejsca I - X

• nagrody finansowe za miejsca I – III odpowiednio:
- I K, M - 2000 zł
- II K, M – 1000 zł
- III K, M – 500 zł

• puchary lub statuetki za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach.

K 1 (16-19 lat)
K 2 (20-24 lat)
K 3 (25-29 lat)
K 4 (30-34 lat)
K 5 (35-39 lat)
K 6 (40-44 lat)
K 7 (45-49 lat)
K 8 (50-54 lat)
K 9 (55-59 lat)
K 10 (60-64 lat)
K 11 (65-69 lat)
K 12 (70 i więcej) 

M 1 (16-19 lat)
M 2 (20-24 lat)
M 3 (25-29 lat)
M 4 (30-34 lat)
M 5 (35-39 lat)
M 6 (40-44 lat)
M 7 (45-49 lat)
M 8 (50-54 lat)
M 9 (55-59 lat)
M 10 (60-64 lat)
M 12 (70 i więcej)
M 11 (65-69 lat)

 

Nagrody dotyczące cyklu KB 2017 zostaną wręczone podczas Gali Kaszuby Biegają 2017

 

Nagrody dotyczące cyklu KB 2017 zostaną wręczone podczas Gali Kaszuby Biegają 2017

 

Od nagród przekraczających 760zł pobrany będzie podatek w wysokości 10% wygranej ( art. 21 ust.1pkt.68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zawodnik odbierający nagrodę finansową powinien posiadać: PESEL, NIP oraz informację o siedzibie właściwego Urzędu Skarbowego.

 

VIII Zgłoszenia do biegów

Zgłoszenia do poszczególnych biegów należy dokonać elektronicznie
na stronie www.cyklkb.pl.

 

IX Sprawy finansowe

a. Złoci uczestnicy V edycji KB 2017 –zwolnieni z opłaty startowej
b. Srebrni uczestnicy V edycji KB 2017 – zniżka 40 %
c. Opłata startowa od 30 zł do 50 - 80 zł w dniu zawodów.
d. Jednorazowa opłata na cały cykl wynosi: 300 zł – płatna do końca stycznia 2017, 315 zł - płatna do końca lutego 2017, 360 zł - płatna do końca marca 2017r.  (W tytule przelewu należy wpisać: "cykl KB 2017" + dane osoby)
e. Opłaty Rodzinne dotyczą opłat za cały cykl / dwójka rodziców płaci jak w podpunkcie d, dzieci startujące w MKB 2017 zwolnione z opłaty startowej/
f. Osoby, które ukończyły 70 lat lub ukończyły wszystkie biegi w ramach czterech edycji Kaszuby Biegają są zwolnione z opłaty startowej.

 

Osoby, które dokonały wpłaty za cały cykl mogą wnioskować mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o stałą cyfrę na numerze startowym. Dostępne cyfry zaczynają się od 15 kończą się na 9999. Pierwszeństwo do wybranej cyfry ma kolejność wpłaty.

Nadany stały numer, dokonana opłata za cały cykl, tytuł Złotego i Srebrnego Honorowego Uczestnika  nie zwalniają z obowiązku zapisania się na poszczególne imprezy w cyklu Kaszuby Biegają 2017.

Więcej o opłatach startowych znajduje się: cyklkb.pl/oplaty

 

Opłat należy dokonywać na rachunek bankowy
Kaszubskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
Konto BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0262 8920

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko osoby startującej, nazwę biegu oraz adres zamieszkania.

• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

• Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać "Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu

 


X Uczestnictwo

Zawodnicy którzy zostali kiedykolwiek złapani na dopingu nie mogą wziąć udziału w biegu w ramach cyklu KASZUBY BIEGAJA 2017

Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w cyklu KASZUBY BIEGAJA 2017 wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwośćiami odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom
jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia
jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub
uczestnictwem w cyklu KASZUBY BIEGAJA 2017 . Natomiast, uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.


W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego
zamieszczonego na przedzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

• W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów wraz z dowodem osobistym

• Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia do dnia danego biegu.

• Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania) oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do udziału w zawodach.

• Każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

• Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu oraz cyklu Kaszuby Biegają.

• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

• Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.


XII Wydarzenia towarzyszące

W zależności od imprezy:
1. Festyny
2. Rajdy, zawody Nordic Walking
3. Zawody biegowe dla dzieci i młodzieży
4. Konkursy plastyczne

 

XIII Postanowienia końcowe

1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy.
2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach.
3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami.
6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych.
9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami).
10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie.
11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy oraz podania niewłaściwych danych przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł.
14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
15. Nagrody nieodebrane przez uczestników danego biegu po 14 dniach zostają przekazane na inne cele.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

 

zloty uczestnik kb17

 

srebrny uczestnik kb17

 

media kb17 new

Kaszuby Biegają - Największa Impreza Biegowa na Kaszubach | kaszubybiegaja@op.pl