Kaszuby Biegają na 5 km 2018

Regulamin

To cykl 11 niezależnych biegów na dystansie około 5 km o zróżnicowanym podłożu.

Biegi prócz promocji zdrowego stylu życia, mają promować miejsca wyjątkowe.

 

I Cel

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, profilaktyka chorób cywilizacyjnych

Promocja piękna przyrody, miejsca wypoczynku oraz obcowania z przyrodą mieszkańców województwa pomorskiego w szczególności Kaszub.

 

II Organizator

 • Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

 

Kontakt: mobile: 505 248 026

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

III Termin i miejsce biegu

12 biegów przeprowadzonych zostanie w terminie III – XI 2018

 • Biuro zawodów czynne 2 godziny przed godziną rozpoczęcia

 

Terminy

IV Pomiar czasu

Pomiar czasu i ustalenie kolejności, odbywa się za pomocą systemu chipów pasywnych. Zawodnik pobiera chip w biurze zawodów bezpłatnie i bez kaucji. Posiadanie chipa jest warunkiem startu w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Uwaga! Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika. Oficjalnym czasem jest czas brutto.

 

V Nagrody i świadczenia dla zawodników

Uczestnik biegu otrzyma numer startowy, zwrotny chip oraz pamiątkowy medal. Organizator zapewnia bezpłatną „kawiarenkę”, poczęstunek po biegu, wodę.

Trzy najlepsze osoby K/M zostaną udekorowane statuetką. 

Klasyfikacja dodatkowa liczy się tylko na potrzeby klasyfikacji generalnej.

W klasyfikacji generalnej końcowej kobiet i mężczyzn organizator przewiduje puchary lub statuetki w kategoriach, warunek  ukończenie min. 7 biegów. Wręczenie  nastąpi podczas Gali

Za miejsca w poszczególnych biegach zawodnik zdobywa punkty wg klucza: 1m – 1 pkt. 2m – 2 pkt. 3m – 3 pkt. …. itd

O końcowej klasyfikacji we wszystkich kategoriach decyduje łączna ilość punktów zgromadzona w 7  najlepszych startach, według zasady , - czym mniejsza ilość punktów tym wyższe miejsce.

Przy równej ilości punktów decyduje kolejność na mecie w ostatnim biegu cyklu.

 

Kategorie klasyfikacji generalnej końcowej  :

K 1 (16-19 lat)
K 2 (20-24 lat)
K 3 (25-29 lat)
K 4 (30-34 lat)
K 5 (35-39 lat)
K 6 (40-44 lat)
K 7 (45-49 lat)
K 8 (50-54 lat)
K 9 (55-59 lat)
K 10 (60-64 lat)
K 11 (65-69 lat)
K 12 (70 i więcej)
M 1 (16-19 lat)
M 2 (20-24 lat)
M 3 (25-29 lat)
M 4 (30-34 lat)
M 5 (35-39 lat)
M 6 (40-44 lat)
M 7 (45-49 lat)
M 8 (50-54 lat)
M 9 (55-59 lat)
M 10 (60-64 lat)
M 11 (65-69 lat)
M 12 (70 i więcej)

 

VI Zgłoszenia do biegów

Zgłoszenia do poszczególnych biegów należy dokonać elektronicznie na stronie www.zapisy.info

 

VII Sprawy finansowe

Opłata startowa wynosi:

 1. 15 zł - dla osób niepełnoletnich, które dokonają rejestracji przez Internet.
 2. 25 zł - dla osób, ktore dokonają opłaty do 7 dni przed imprezą.
 3. 35 zł - dla osób, które dokonają opłaty przed terminem zamknęcia zgłoszeń elektronicznych.
 4. 45 zł - dla osób w dniu biegu.
 5. Jednorazowa opłata na cały cykl wynosi 220 zł. (tutuł przelewu: KB na 5km + imię oraz nazwisko zawodnika)
 6. Dopłata 8 zł – dla osób, które chcą dodatkowo być sklasyfikowane w Biegowym Grand Prix Kaszub 2018

Opłat należy dokonywać na rachunek bankowy Kaszubskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej

Konto BGŻ 96 2030 0045 1110 0000 0262 8920

 

• W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko osoby startującej, nazwę i datę biegu oraz adres zamieszkania.

• Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

• Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać "Opłata grupowa" oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu.

 

VIII Uczestnictwo

Zawodnicy którzy zostali kiedykolwiek złapani na dopingu nie mogą wziąć udziału w biegu w ramach cyklu biegów Kaszuby Biegają na 5 km (w skrócie – KBna5)

Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w cyklu biegów Kaszuby Biegają na 5 km (w skrócie – KBna5) wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w cyklu biegów Kaszuby Biegają na 5 km (w skrócie – KBna5).

Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.

W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów biegu uczestnika bez numeru startowego zamieszczonego na przedzie stroju uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów wraz z dowodem osobistym,

Zawodnik niepełnoletni musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym (z numerem dowodu tożsamości i adresem zamieszkania),

Każdy zawodnik  startuje na swoją odpowiedzialność co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,

Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym, a także dla celów marketingowych biegu oraz  cyklu biegów Kaszuby Biegają na 5 km (w skrócie – KBna5)

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania,

Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

IX Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik poprzez zgłoszenie do biegu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy;
 2. Uczestnik oświadcza, że wiadomym jest dla Niego iż organizator, i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po zawodach;
 3. Uczestnik oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność i własne ryzyko;
 4. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim;
 5. Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub kolizji powstałych w związku z zawodami;
 6. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości , iż w razie kolizji lub wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora;
 7. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu;
 8. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zawodach sportowych;
 9. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr. 101 Poz. 926 z późniejszymi zmianami);
 10. Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z imprezy ze swoim wizerunkiem w internecie;
 11. Uczestnik swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie;
 12. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy oraz podania niewłaściwych danych przez uczestnika, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;
 13. Protesty rozstrzyga organizator zawodów – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł
 14. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 15. Nagrody nieodebrane przez uczestników danego biegu po 14 dniach zostają przekazane na inne cele.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji.

kb5